لایوهای مجید مجیدی با اساتید برجسته

لایو مشترک مجید مجیدی با محمدمهدی ربانی

 

لایو مشترک مجید مجیدی با علی ناصری

 

عبور از بحران در کسب و کار

لایو مشترک مجید مجیدی با امیر بختایی

مفهوم موفقیت

لایو مشترک مجید مجیدی با دکتر علی شاه حسینی

 

اهمیت بازاریابی عصبی

لایو مشترک مجید مجیدی با مهدی فیضی

 

نسل شناسی در مارکتینگ

لایو مشترک مجید مجیدی با دکتر مهدی برزویی

لایو مشترک مجید مجیدی با دکتر احمد حلت

 

لایو مشترک مجید مجیدی با مرتضی اسلامی نسب

 

لایو مشترک مجید مجیدی با شهاب اناری